Sprecher polnisch

Edyta J.Radek S.Magdalena G.Andrzey K.Julia S.Kasia M.